(1)
حاجی آبادی ر.; فرزین س.; حسن زاده ی. بهبود عملکرد مدل‌های هوشمند بر پایه الگوریتم موجک و تبدیلات لگاریتمی در تخمین بار رسوب معلق. JSW 2015, 30, 112-124.