(1)
حاجی آبادیر.; فرزینس.; حسن زادهی. بهبود عملکرد مدل‌های هوشمند بر پایه الگوریتم موجک و تبدیلات لگاریتمی در تخمین بار رسوب معلق. JSW 2015, 30, 112-124.