(1)
فرزندیم.; ثنایی نژادس. ح.; قهرمانب.; سرمدم. ترمیم داده¬های مفقود هواشناسی با روش¬های تکاملی و یادگیری ماشین مطالعه موردی: بارش و دمای ماهانه درازمدت مشهد. JSW 2019, 33, 361-377.