(1)
رستگارنیاا.; کرمیم.; غفوریم. بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت منابع آب در ساختگاه سد بازفت. JSW 2019, 33, 259-274.