حاجی آبادیر., فرزینس., & حسن زادهی. (2015). بهبود عملکرد مدل‌های هوشمند بر پایه الگوریتم موجک و تبدیلات لگاریتمی در تخمین بار رسوب معلق. آب و خاک, 30(1), 112-124. https://doi.org/10.22067/jsw.v30i1.37635