فرزندیم., ثنایی نژادس. ح., قهرمانب., & سرمدم. (2019). ترمیم داده¬های مفقود هواشناسی با روش¬های تکاملی و یادگیری ماشین مطالعه موردی: بارش و دمای ماهانه درازمدت مشهد. آب و خاک, 33(2), 361-377. https://doi.org/10.22067/jsw.v33i2.74125