حاجی آبادی ر.; فرزین س.; حسن زاده ی. بهبود عملکرد مدل‌های هوشمند بر پایه الگوریتم موجک و تبدیلات لگاریتمی در تخمین بار رسوب معلق. آب و خاک, v. 30, n. 1, p. 112-124, 8 dez. 2015.