حاجی آبادیر.; فرزینس.; حسن زادهی. بهبود عملکرد مدل‌های هوشمند بر پایه الگوریتم موجک و تبدیلات لگاریتمی در تخمین بار رسوب معلق. آب و خاک, v. 30, n. 1, p. 112-124, 8 دسامبر 2015.