فرزندیم.; ثنایی نژادس. ح.; قهرمانب.; سرمدم. ترمیم داده¬های مفقود هواشناسی با روش¬های تکاملی و یادگیری ماشین مطالعه موردی: بارش و دمای ماهانه درازمدت مشهد. آب و خاک, v. 33, n. 2, p. 361-377, 20 جولای 2019.