حاجی آبادی رضا, فرزین سعید, و حسن زاده یوسف. 2015. “بهبود عملکرد مدل‌های هوشمند بر پایه الگوریتم موجک و تبدیلات لگاریتمی در تخمین بار رسوب معلق”. آب و خاک 30 (1), 112-24. https://doi.org/10.22067/jsw.v30i1.37635.