فرزندیمحبوبه, ثنایی نژادسید حسین, قهرمانبیژن, و سرمدمجید. 2019. “ترمیم داده¬های مفقود هواشناسی با روش¬های تکاملی و یادگیری ماشین مطالعه موردی: بارش و دمای ماهانه درازمدت مشهد”. آب و خاک 33 (2), 361-77. https://doi.org/10.22067/jsw.v33i2.74125.