رستگارنیااحمد, کرمیمهدی, و غفوریمحمد. 2019. “بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت منابع آب در ساختگاه سد بازفت”. آب و خاک 33 (2), 259-74. https://doi.org/10.22067/jsw.v33i2.77970.