حاجی آبادیر., فرزینس. و حسن زادهی. (2015) “بهبود عملکرد مدل‌های هوشمند بر پایه الگوریتم موجک و تبدیلات لگاریتمی در تخمین بار رسوب معلق”, آب و خاک, 30(1), صص 112-124. doi: 10.22067/jsw.v30i1.37635.