فرزندیم., ثنایی نژادس. ح., قهرمانب. و سرمدم. (2019) “ترمیم داده¬های مفقود هواشناسی با روش¬های تکاملی و یادگیری ماشین مطالعه موردی: بارش و دمای ماهانه درازمدت مشهد”, آب و خاک, 33(2), صص 361-377. doi: 10.22067/jsw.v33i2.74125.