رستگارنیاا., کرمیم. و غفوریم. (2019) “بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت منابع آب در ساختگاه سد بازفت”, آب و خاک, 33(2), صص 259-274. doi: 10.22067/jsw.v33i2.77970.