[1]
حاجی آبادیر., فرزینس., و حسن زادهی., “بهبود عملکرد مدل‌های هوشمند بر پایه الگوریتم موجک و تبدیلات لگاریتمی در تخمین بار رسوب معلق”, JSW, ج 30, ش 1, صص 112-124, دسامبر 2015.