[1]
فرزندیم., ثنایی نژادس. ح., قهرمانب., و سرمدم., “ترمیم داده¬های مفقود هواشناسی با روش¬های تکاملی و یادگیری ماشین مطالعه موردی: بارش و دمای ماهانه درازمدت مشهد”, JSW, ج 33, ش 2, صص 361-377, جولای 2019.