[1]
رستگارنیاا., کرمیم., و غفوریم., “بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت منابع آب در ساختگاه سد بازفت”, JSW, ج 33, ش 2, صص 259-274, جولای 2019.