حاجی آبادیر., فرزینس., و حسن زادهی. “بهبود عملکرد مدل‌های هوشمند بر پایه الگوریتم موجک و تبدیلات لگاریتمی در تخمین بار رسوب معلق”. آب و خاک, ج 30, ش 1, دسامبر 2015, صص 112-24, doi:10.22067/jsw.v30i1.37635.