فرزندیم., ثنایی نژادس. ح., قهرمانب., و سرمدم. “ترمیم داده¬های مفقود هواشناسی با روش¬های تکاملی و یادگیری ماشین مطالعه موردی: بارش و دمای ماهانه درازمدت مشهد”. آب و خاک, ج 33, ش 2, جولای 2019, صص 361-77, doi:10.22067/jsw.v33i2.74125.