رستگارنیاا., کرمیم., و غفوریم. “بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت منابع آب در ساختگاه سد بازفت”. آب و خاک, ج 33, ش 2, جولای 2019, صص 259-74, doi:10.22067/jsw.v33i2.77970.