نمازینجمه, صالحیمحمد حسن, و محمدیجهانگرد. “تغییرات مکانی و زمانی برخی عناصر سنگین در غبارات اتمسفری منطقه لنجانات اصفهان”. آب و خاک 29, no. 1 (ژانویه 13, 2015): 114-125. دسترسی اکتبر 23, 2019. https://jsw.um.ac.ir/article/view/25786.