حاجی آبادیرضا, فرزینسعید, و حسن زادهیوسف. “بهبود عملکرد مدل‌های هوشمند بر پایه الگوریتم موجک و تبدیلات لگاریتمی در تخمین بار رسوب معلق”. آب و خاک 30, no. 1 (دسامبر 8, 2015): 112-124. دسترسی می 27, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/37635.