فرزندیمحبوبه, ثنایی نژادسید حسین, قهرمانبیژن, و سرمدمجید. “ترمیم داده¬های مفقود هواشناسی با روش¬های تکاملی و یادگیری ماشین مطالعه موردی: بارش و دمای ماهانه درازمدت مشهد”. آب و خاک 33, no. 2 (جولای 20, 2019): 361-377. دسترسی می 30, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/74125.