1.
حاجی آبادیر, فرزینس, حسن زادهی. بهبود عملکرد مدل‌های هوشمند بر پایه الگوریتم موجک و تبدیلات لگاریتمی در تخمین بار رسوب معلق. JSW [اینترنت]. 8 دسامبر 2015 [ارجاع شده 27 می 2020];30(1):112-24. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/37635