1.
حاجی آبادی ر, فرزین س, حسن زاده ی. بهبود عملکرد مدل‌های هوشمند بر پایه الگوریتم موجک و تبدیلات لگاریتمی در تخمین بار رسوب معلق. JSW [اینترنت]. 8دسامبر2015 [ارجاع شده 20آگوست2019];30(1):112-24. Available from: https://jsw.um.ac.ir/index.php/jsw/article/view/37635