1.
فرزندیم, ثنایی نژادسح, قهرمانب, سرمدم. ترمیم داده¬های مفقود هواشناسی با روش¬های تکاملی و یادگیری ماشین مطالعه موردی: بارش و دمای ماهانه درازمدت مشهد. JSW [اینترنت]. 20 جولای 2019 [ارجاع شده 29 می 2020];33(2):361-77. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/74125