1.
رستگارنیاا, کرمیم, غفوریم. بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت منابع آب در ساختگاه سد بازفت. JSW [اینترنت]. 20 جولای 2019 [ارجاع شده 29 می 2020];33(2):259-74. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/77970