دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

اثر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک

فاطمه اکبرنژاد; علیرضا آستارایی; امیر فتوت; مهدی نصیری محلاتی

ارزیابی کارائی مصرف آب ذرت در دشت اوان (مطالعه موردی جنوب حوضه آبریز کرخه)

منصور معیری; ابراهیم پذیرا; حمید سیادت; فریبرز عباسی; حسین دهقانی سانیج

مقایسه الگوریتمهای SEBAL و S-SEBI در برآورد تبخیر و تعرق در منطقه کرج

بهاره حسن پور; فرهاد میرزایی; صالح ارشد; هانیه کوثری

ارزیابی مزرعه ای و تحلیل سیستم آبیاری سطحی با WinSRFR (مطالعه موردی آبیاری جویچه‌ای)

زهرا تقی زاده; وحید رضا وردی‌نژاد; حامد ابراهیمیان; ندا خان محمدی

بررسی شکل های مختلف شیمیایی سرب و روی در ریزوسفر برخی ارقام ذرت و کلزا

علیرضا گلستانی فرد; حسین میرسید حسینی; حسین بشارتی; غلامرضا ثواقبی; آمال آرین

مدیریت کمی آبخوان بر اساس شبکه ی تصمیم بیزی

حدیث مهاجرانی; مجید خلقی; ابوالفضل مساعدی; امیر سعدالدین; مهدی مفتاح هلقی

اثرات آبیاری با پساب بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

محمد کریم زاده; امین علیزاده; مرضیه محمدی آریا