دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه

کاربرد فناوری ردیابی ایزوتوپی در مدیریت کود نیتروژنی در گیاه چغندرقند

میر احمد موسوی شلمانی; علی خراسانی; نجات پیرولی بیرانوند; مجید نوری محمدیه; علی اسکندری; سید محمود محاطی

نقش کاه و کلش برنج و زئولیت در بهسازی خاک های ترک دار شالیزاری

مریم علیزاده; فرهاد میرزایی; تیمور سهرابی; مسعود کاووسی; محمد رضا یزدانی

یک روش تحلیلی جدید برای برآورد منحنی رطوبتی خاک با استفاده از داده‌های نفوذ افقی آب در ستون خاک

علی اصغر ذوالفقاری; مهدی شرفا; محمدحسین محمدی; عبدالمجید لیاقت; عبدالحسین هورفر; منوچهر گرجی

مقایسه مدل‌های آشفتگی در شبیه‌سازی پرش هیدرولیکی در مقاطع مستطیلی واگرا با استفاده از نرم‌افزار Fluent

فرزانه صاحبی وایقان; داود فرسادی‌زاده; مهدی اسمعیلی ورکی; اکرم عباسپور; علی حسین‌زاده دلیر