دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

به کارگیری برنامه‌ریزی آرمانی تصادفی در مدیریت منابع آب

خداکرم سلیمی فرد; خدیجه مصطفایی دولت آباد

بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع

سحر خزاعی; حسین انصاری; بیژن قهرمان; علی نقی ضیائی

بررسی و مقایسه کاهش زیستی آهن فریک ساختمانی در کانی‌های نانترونیت، گئوتیت و هماتیت

نسرین قربان زاده; امیر لکزیان; غلامحسین حق نیا; علیرضا کریمی

بررسی تاثیر مالچ رسی - آهکی بر تثبیت ماسه های روان

فاطمه السادات حضیرئی; محمد زارع ارنانی

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (اصلاح شده و بومی) به مدیریت های مختلف آبیاری

نعمت اله صداقت; همت اله پیردشتی; رضا اسدی; سید یوسف موسوی طغانی

بررسی کارایی زهکش های زیرزمینی در شرایط جلوگیری از ورود آب از سطح فوقانی

علی شاهنظری; علی ضیاءتبار احمدی; میرخالق ضیاءتبار احمدی; قاسم آقاجانی مازندرانی

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه