دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

توسعه مدل شبیه سازی – بهینه سازی در حفاظت مناطق سیل گیر

امید بزرگ حداد; سارا خسروشاهی اصل; محبوبه زارع زاده; پوریا جوان

اثر قارچ میکوریز آربسکولار بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک پایه رافلمون در شرایط تنش کم آبی

مهدی زارعی; زهرا پیمانه; عبدالمجید رونقی; علی اکبر کامگار حقیقی; علیرضا شهسوار

کاربرد مدل WEAP در ارزیابی تأثیر مدیریت مصرف آب آبیاری بر منابع آب دشت نیشابور

سمیه کرمانشاهی; کامران داوری; سید مجید هاشمی نیا; علیرضا فریدحسینی; حسین انصاری

حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی

مرتضی صادقی; بیژن قهرمان; علی نقی ضیائی; کامران داوری

ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگانرود

محمود آذری مرادی; حمیدرضا مرادی; بهرام ثقفیان; منیره فرامرزی

تاثیر آبپایه و زبری های مصنوعی روی شیب معکوس بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

پرستو پارسامهر; داود فرسادی زاده; علی حسین زاده دلیر

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه