دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

رهیافتی جدید جهت تعیین طول دوره رشد بالقوه در ایران

بهلول علیجانی; پیمان محمودی; دوست محمد کلیم

مدل سازی و پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل های سری زمانی

بهاره شعبانی; محمد موسوی بایگی; مهدی جباری نوقابی; بیژن قهرمان

بررسی رفتار منابع آب حوضه قره قوم تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیر حوضه درگز)

ایمان بابائیان; مهدی ضرغامی; منصوره كوهی; امید بابائیان; مریم كریمیان; راهله مدیریان

ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی)

آمنه میان آبادی; امین علیزاده; حسین ثنایی نژاد; محمد بنایان اول; علیرضا فریدحسینی

واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل COUP برای شبیه سازی دمای خاک در ایستگاه سینوپتیک همدان

یونس خوشخو; پرویز ایران نژاد; علی خلیلی; حسن رحیمی; عبدالمجید لیاقت; پر اریک جانسن

اثر شوری و لجن فاضلاب بر فراهمی و جذب فلزات سنگین توسط گیاه جو

علی فلاحتی مروست; علیرضا حسین پور; سید حسن طباطبایی

مدل سازی عددی جریان اطراف پایه پل در بسترهای پیچانرودی

دل‌آرام هوشمند; کاظم اسماعیلی; علیرضا کشاورزی; علیرضا فریدحسینی

اثر زمان بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در خاک آلوده

قدسیه حسینیان رستمی; احمد غلامعلی زاده آهنگر; امیر لکزیان

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه