دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

نقش مدیریت کشاورزی در تداوم جریان زاینده رود

حامد امامی حیدری; هادی جعفری; غلامحسین کرمی

ارزیابی آسیب پذیری آبخوان آزاد دشت تبریز

مهری تبرمایه; عبدالرضا واعظی هیر

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه زرینه رود با استفاده از مدل SWAT

بهاره منصوری; حجت احمدزاده; علیرضا مساح بوانی; سعید مرید; مجید دلاور; سعید لطفی

تعیین عوامل موثر بر وقوع خشکسالی با تحلیل داده های پانلی (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)

غزاله کواکبی; محمد موسوی بایگی; ابوالفضل مساعدی; مهدی جباری نوغابی