فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

توانایی علف چشمه (Nastutiumofficinale) و پونه (Menthapulegium) درجذب نیترات و فسفات مازاد آب

زهرا احمد پور; محمود خرمی وفا; سعید جلالی هنرمند; کیانوش چقامیرزا; معصومه خان احمدی

پهنه بندی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در حوضه آبخیز ناورود اسالم استان گیلان

محمدرضا خالدیان; سیدعلی موسوی; حسین اسدی; مهدی نوروزی; محمد علی گلی

ارزیابی روش‌های محاسبه منحنی دبی اشل در رودخانه های با فرم بستر ریپل

پری ملکی; محمدجواد کتابداری; حسین صمدی بروجنی; داریوش ملکی

بررسی پارامترهای مؤثر بر ضریب دبی جریان درسرریزهای لبه تیزمرکب قوس دایره ای- مستطیلی

سید نصراله موسوی; داود فرسادی زاده; هادی ارونقی; اکرم عباسپور

تاثیرآتشسوزی برفرسایش پاشمانی خاک درمراتع نیمه استپی کرسنک،چهارمحال وبختیاری

داود بهارلویی; شجاع قربانی دشتكی; بیژن خلیل مقدم; مهدی نادری; پژمان طهماسبی

یعقوب دین پیش بینی جریان رودخانه با روش جمعی احتمالاتی نزدیکترین همسایگی

هادی ثانی خانی; یعقوب دین پژوه; محمد علی قربانی; مهدی ضرغامی

اثر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده بر حذف نیترات از خاک شنی

فاطمه نورعلی وند; احمد فرخیان فیروزی; علیرضا کیاست; مصطفی چرم; علی اکبر بابایی