فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بهینه‌سازی سامانه ترکیبی زهکش روباز و مخازن تأخیری

محمد ابراهیم بنی حبیب; سمیه سادات میرمومن; معصومه عیوضی

تخمین پارامترهای تجربی روش SCS اصلاح شده در آبیاری جویچه ای

مصطفی قهرمان نژاد; سعید برومندنسب; عبدعلی ناصری; علی شینی دشتگل

شکل های معدنی فسفر و ارتباط آن با ویژگی های خاک در برخی خاک های آهکی استان فارس

ابوالفضل آزادی; مجید باقرنژاد; نجفعلی کریمیان; سید علی ابطحی

غلظت کل و قابل جذب فلزات سنگین و ارزیابی شاخص های آلودگی در خاک های شهرستان زنجان

مهدی طاهری; محمد اسماعیلی آفتابدری; تورج خوش زمان; محمد تکاسی; محمد عباسی

مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب

شهرام امیرمرادی; پرویز رضوانی مقدم; علیرضا کوچکی; شهناز دانش; امیر فتوت