فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی اثر کم آبیاری تنظیم شده و کم آبیاری ناقص ریشه بر پارامترهای فیزیولوژیکی و فتوسنتزی ذرت علوفه ای

نادر نادری; رامین فضل اولی; میرخالق ضیا تبار احمدی; علی شاهنظری; سعید خاوری خراسانی

شناسایی و پهنه بندی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با استفاده از روش های زمین آماری در GIS (مورد مطالعاتی: منطقه میانکنگی؛ سیستان)

مسعود هاشمی; احمد غلامعلی زاده آهنگر; ابوالفضل بامری; فریدون سارانی; ابوالفضل حجازی زاده

بررسی اثر حاصلخیزی و بافت خاک بر تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی ذرت علوفه‌ای

محمد قربانیان کردآبادی; حمیده نوری; عبدالمجید لیاقت

تحلیل وضعیت اکسایش- کاهش و روند تحول خاک‎های شالیزار در یک توپوسکوئنس

جواد سیدمحمدی; لیلا اسماعیل نژاد; حسن رمضانپور; کامران افتخاری

اثر گیاهان پیش کاشت بر شکل های شیمیایی مس در ریزوسفر و توده خاک و ارتباط آن با جذب مس بوسیله گندم

شهرزاد کبیری نژاد; محمود کلباسی; امیر حسین خوشگفتار منش; مهران هودجی هودجی; مجید افیونی

اثرات زئولیت و ورمی کمپوست بر تغییرات شکل‌های شیمیایی روی در یک خاک آلوده

محسن حمیدپور; لیلا اکبری; حسین شیرانی; علی اکبر محمدی