فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تخمین تبخیر و تعرق واقعی بوسیله مدل اگرو هیدرولوژیکی و تکنیک سنجش از دور

مصطفی یعقوب زاده; سعید برومندنسب; زهرا ایزدپناه; حسام سیدکابلی

ارزیابی سازه‌های کنترل و تنظیم کانال اصلی شیب آب با استفاده از HEC-RAS

مریم محمدی; فرزاد حسن پور; مجید عزیزپور پیرسرائی

ریزمقیاس سازی نقشه رقومی کربن آلی خاک

شاهرخ فاتحی; جهانگرد محمدی; محمد حسن صالحی; عزیز مومنی; نورایر تومانیان; اعظم جعفری

رابطه شاخص گنجایش انتگرالی آب با برخی ویژگی های فیزیکی خاک در استان خراسان-رضوی

مهدی زنگی آبادی; منوچهر گرجی اناری; مهدی شرفا; سعید خاوری خراسانی; سعید سعادت

بررسی تمرکز زمانی و روند بارش زمستانی ایستگاه های مرزی ایران طی نیم قرن اخیر

کیوان خلیلی; محمد ناظری تهرودی; رسول میرعباسی نجف آبادی; فرشاد احمدی