فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارتباط انرژی انتگرالی آب در دامنه‌های مختلف رطوبتی با شاخص S در خاک‌های با بافت متوسط و سبک

مهدی زنگی آبادی; منوچهر گرجی; مهدی شرفا; پیمان کشاورز; سعید سعادت

تعیین حداکثر طول پخشیدگی املاح در کانال سهمی شکل با بستر نفوذپذیر و نفوذناپذیر

سونیا زبردست; سیدحسن طباطبائی; فریبرز عباسی; منوچهر حیدرپور; کارلو گالتیری

تأثیر آبیاری زیرزمینی و مدیریت آبیاری بر مشخصه‌های رشد و اجزای عملکرد برنج در منطقه خشک و نیمه خشک

سیده مریم میرابوالقاسمی; مهدی قبادی نیا; احمدرضا قاسمی; محمدرضا نوری امامزاده‌ای

اثر متقابل کادمیم و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت

سیروس صادقی; شاهین اوستان; نصرت اله نجفی; مصطفی ولیزاده; حسن منیری‌فر

تعیین مؤثرترین جزء خاکدانه در برآورد پایداری ساختمان خاک با بهره گیری از روش زمین آمار

سعیده بردسیری زاده; عیسی اسفندیارپور بروجنی; علی اصغر بسالت پور; پیمان عباس زاده دهجی

تأثیر قارچ آسپرژیلوس نایجر و کود سبز بر انحلال فسفر خاک در شرایط انکوباسیون

آزاده احسانی نژاد; علی عباسپور; حمیدرضا اصغری; حمیدرضا صمدلویی

تأثیر آرسنیک بر غلظت های فسفر، آهن، روی و منگنز در خاک و گیاه ذرت

طاهره منصوری; احمد گلچین; محمد بابااکبری سا ری

بررسی روند و زمان تغییر روند بارش حوضه دریاچه ارومیه

محمد ناظری تهرودی; فرشاد احمدی; کیوان خلیلی

اعتبارسنجی بازیابی‌های رطوبت خاک ماهواره مایکروویو اسموس

مژده جامعی; محمد موسوی بایگی; امین علیزاده; برویز ایران نژاد