فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تأثیر نوع و منبع کود مصرفی بر توزیع عناصر غذایی در برگ و میوه کیوی

فاطمه حسن زاده نارنج‌بنی; رضا ابراهیمی گسکرئی; بیژن مرادی; طاهره رئیسی

پاسخ برخی شاخص¬های کیفیت خاک و عملکرد محصول به مدیریت تلفیقی خاک¬ورزی ¬و گیاه پوششی در زراعت کدو تخمه کاغذی

اسماعیل اسفندیاری اخلاص; محسن نائل; محسن شکل آبادی; جواد حمزه ئی; علی اکبر صفری سنجانی

تثبیت سرب در یک خاک آهکی با استفاده از اصلاح¬کننده¬های آلی و معدنی

سمیه سفیدگر شاهکلایی; مجتبی بارانی مطلق; فرهاد خرمالی; اسماعیل دردی پور