فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی تغییرات شوری پروفیل خاک 4 محصول زراعی دشت قزوین تحت آبیاری تیپ با مدل AquaCrop

هادی رمضانی اعتدالی; مریم پاشازاده; بیژن نظری; عباس ستوده¬نیا; عباس کاویانی

ارزیابی تأثیر شوری آب آبیاری و تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه¬گیلاسی

جواد رمضانی مقدم; یاسر حسینی; محمدرضا نیک پور; عطیه عبدلی

تأثیر کاربرد برخی اسیدهای آلی بر ویژگی¬های رشدی و غلظت عناصر غذایی ذرت علوفه¬ای

اکبر حسنی; مریم اعتمادیان; مهدی نورزداه حداد; مهرداد حنیف ئی