فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت دو رقم پنبه (گلستان و ب557)

صالح مهموم سالکویه; ابوطالب هزارجریبی; قربان قربانی نصرآباد; مهدی ذاکری نیا

بررسی وضعیت جريان آب در دریاچه هفت برم با استفاده از فناوری تکه¬نگاری صوتی

مسعود بحرینی مطلق; رضا روزبهانی; مرتضی افتخاری; علیرضا کاوسی حیدری; سینا ابوالحسینی

مطالعه پتانسیل فرسایش بادی استان کرمان با استفاده از تحلیل فصلی گلباد و گلماسه

سمیرا زمانی; مجید محمودآبادی; نجمه یزدان پناه; محمدهادی فرپور

بررسی تغییرات مكاني برخی ويژگي¬هاي خاك و عملكرد گل محمدی (مطالعه موردی شهرستان بردسیر، استان کرمان)

مرتضی بهمنی; جهانگرد محمدی; عیسی اسنفدیارپور بروجنی; حمیدرضا متقیان; کرامت اله سعیدی

مطالعه ایزوترم‌های جذب لاکاز توسط مونتموریلونیت K10 و زئولیت

حدیثه رحمانی; امیر لکزیان; علیرضا کریمی; اکرم حلاج نیا