دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

مقایسه تأثیر روش‌های تلفیقی و متداول کوددهی بر عملکرد کلزا و وی‍ژگی‌های شیمیایی خاک

صباحی صباحی; قلاوند قلاوند; مدرس ثانوی مدرس ثانوی; اصغرزاده اصغرزاده

تنوع پلاسمیدهای باکتریهای سینوریزوبیوم (انسیفر)

کریمی کریمی; لکزیان لکزیان; خاوازی خاوازی; اصغر زاده اصغر زاده

تعیین خطای برآورد عامل فرسایش پذیری USLE در خاک های آهکی شمال‌غربی ایران

واعظی واعظی; بهرامی بهرامی; صادقی صادقی; مهدیان مهدیان

ارائه مدل‌های رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب درحوضه های شمال استان خراسان

خداشناس .kh خداشناس; قهرمان قهرمان; داوری داوری; ناظریان ناظریان

فراهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرت

قربان زاده قربان زاده; حق نیا حق نیا; لکزیان لکزیان; فتوت فتوت

تحلیل جریان برروی آبگیر جانبی در آبراهه قوسی با استفاده از مدل فیزیکی

پیرستانی پیرستانی; مجدزاده طباطبائی مجدزاده طباطبائی; برخورداری برخورداری

مطالعه برخی از پارامترهای هیدرولیکی جریان در مجاری روباز انحناء‌دار

صفرپور صفرپور; امیری تکلدانی امیری تکلدانی; ابوالقاسمی ابوالقاسمی; هورفر هورفر

مدل پیش بینی بارکف در رودخانه فصلی

اسماعیلی اسماعیلی; شفاعی بجستان شفاعی بجستان; كاشفی پور كاشفی پور

مدل سازی رسوب ناشی از رگبارها با استفاده از متغیّرهای باران و روانآب

غلامی غلامی; صادقی صادقی; خالدی درویشان خالدی درویشان; تلوری تلوری

تأثیر پساب تصفیه شده بر جذب برخی عناصر توسط چمن در بافت‌های مختلف خاک

سروش سروش; موسوی موسوی; رزمجو رزمجو; مصطفی زاده فرد مصطفی زاده فرد

تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت محصول به آب برای سه رقم پنبه در منطقه گرگان

امامی امامی; قهرمان قهرمان; داوری داوری; تمسكی تمسكی

مقایسه چند مدل برآورد تبخیر-تعرق گِیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک، به منظور استفاده بهینه از مدل‌های تابش

سبزی پرور سبزی پرور; تفضلی تفضلی; زارع ابیانه زارع ابیانه; موسوی بایگی موسوی بایگی; غفوری غفوری; محسنی موحد محسنی موحد; مریانجی مریانجی

ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی با پوشش پوسته برنج (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر)

ابراهیمیان ابراهیمیان; لیاقت لیاقت; پارسی نژاد پارسی نژاد; اکرم اکرم

تأثیر سطوح مختلف پادلینگ بر تغییرات رطوبت و چگالی حجمی سه بافت خاک غالب در اراضی شالیزاری استان گیلان

یوسفی مقدم یوسفی مقدم; موسوی موسوی; مصطفی زاده فرد مصطفی زاده فرد; همت همت

بررسی اثرات استفاده از کمپوست قارچ مصرف شده (SMC) در برخی از خصوصیات شیمیایی خاک و آب آبشویی

وهابی ماشك وهابی ماشك; میر سید حسینی میر سید حسینی; شرفا شرفا; حاتمی حاتمی

مقیاس سازی و پیش بینی نیمرخ رطوبت خاک در فاز توزیع مجدد

صادقی صادقی; قهرمان قهرمان; داوری داوری

بررسی پتانسیل اقلیمی کشت گندم دیم در استان آذربایجان شرقی

كمالی كمالی; صدقیانی پور صدقیانی پور; صداقت كردار صداقت كردار

افزایش بهره وری آب کشاورزی در مزارع تحت آبیاری منطقه برخوار اصفهان

وظیفه دوست وظیفه دوست; علیزاده علیزاده; کمالی کمالی; فیضی فیضی