لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

مقایسه تأثیر روش‌های تلفیقی و متداول کوددهی بر عملکرد کلزا و وی‍ژگی‌های شیمیایی خاک

صباحی صباحی, قلاوند قلاوند, مدرس ثانوی مدرس ثانوی, اصغرزاده اصغرزاده
بازدید: 30

تنوع پلاسمیدهای باکتریهای سینوریزوبیوم (انسیفر)

کریمی کریمی, لکزیان لکزیان, خاوازی خاوازی, اصغر زاده اصغر زاده
بازدید: 53

تعیین خطای برآورد عامل فرسایش پذیری USLE در خاک های آهکی شمال‌غربی ایران

واعظی واعظی, بهرامی بهرامی, صادقی صادقی, مهدیان مهدیان
بازدید: 48

ارائه مدل‌های رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب درحوضه های شمال استان خراسان

خداشناس .kh خداشناس, قهرمان قهرمان, داوری داوری, ناظریان ناظریان
بازدید: 31

فراهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرت

قربان زاده قربان زاده, حق نیا حق نیا, لکزیان لکزیان, فتوت فتوت
بازدید: 175
بازدید: 38

تحلیل جریان برروی آبگیر جانبی در آبراهه قوسی با استفاده از مدل فیزیکی

پیرستانی پیرستانی, مجدزاده طباطبائی مجدزاده طباطبائی, برخورداری برخورداری
بازدید: 41

مطالعه برخی از پارامترهای هیدرولیکی جریان در مجاری روباز انحناء‌دار

صفرپور صفرپور, امیری تکلدانی امیری تکلدانی, ابوالقاسمی ابوالقاسمی, هورفر هورفر
بازدید: 53

مقایسه تغییرات رسوب با جهت دامنه و طول کرت در برآورد فرسایش خاک ناشی از رگبارها

صادقی صادقی, بشری سه قلعه بشری سه قلعه, رنگ آور رنگ آور
بازدید: 42

مدل پیش بینی بارکف در رودخانه فصلی

اسماعیلی اسماعیلی, شفاعی بجستان شفاعی بجستان, كاشفی پور كاشفی پور
بازدید: 26

مدل سازی رسوب ناشی از رگبارها با استفاده از متغیّرهای باران و روانآب

غلامی غلامی, صادقی صادقی, خالدی درویشان خالدی درویشان, تلوری تلوری
بازدید: 45

برنامه کامپیوتری برای محاسبه پارامترهای توابع هندسی جویچه

سروش سروش, مصطفی زاده فرد مصطفی زاده فرد
بازدید: 28

تأثیر پساب تصفیه شده بر جذب برخی عناصر توسط چمن در بافت‌های مختلف خاک

سروش سروش, موسوی موسوی, رزمجو رزمجو, مصطفی زاده فرد مصطفی زاده فرد
بازدید: 44

تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت محصول به آب برای سه رقم پنبه در منطقه گرگان

امامی امامی, قهرمان قهرمان, داوری داوری, تمسكی تمسكی
بازدید: 67
بازدید: 38

مقایسه چند مدل برآورد تبخیر-تعرق گِیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک، به منظور استفاده بهینه از مدل‌های تابش

سبزی پرور سبزی پرور, تفضلی تفضلی, زارع ابیانه زارع ابیانه, موسوی بایگی موسوی بایگی, غفوری غفوری, محسنی موحد محسنی موحد, مریانجی مریانجی
بازدید: 90

ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی با پوشش پوسته برنج (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر)

ابراهیمیان ابراهیمیان, لیاقت لیاقت, پارسی نژاد پارسی نژاد, اکرم اکرم
بازدید: 77

تأثیر سطوح مختلف پادلینگ بر تغییرات رطوبت و چگالی حجمی سه بافت خاک غالب در اراضی شالیزاری استان گیلان

یوسفی مقدم یوسفی مقدم, موسوی موسوی, مصطفی زاده فرد مصطفی زاده فرد, همت همت
بازدید: 50

بررسی اثرات استفاده از کمپوست قارچ مصرف شده (SMC) در برخی از خصوصیات شیمیایی خاک و آب آبشویی

وهابی ماشك وهابی ماشك, میر سید حسینی میر سید حسینی, شرفا شرفا, حاتمی حاتمی
بازدید: 296
بازدید: 46

مقیاس سازی و پیش بینی نیمرخ رطوبت خاک در فاز توزیع مجدد

صادقی صادقی, قهرمان قهرمان, داوری داوری
بازدید: 45

معرفی روش مناسب پر کردن ستونهای دست خورده خاک و ارزیابی آن جهت حصول محیط متخلخل همگن

هاشمی نژاد هاشمی نژاد, غلامی توران پشتی غلامی توران پشتی
بازدید: 22
بازدید: 210

بررسی پتانسیل اقلیمی کشت گندم دیم در استان آذربایجان شرقی

كمالی كمالی, صدقیانی پور صدقیانی پور, صداقت كردار صداقت كردار
بازدید: 37

افزایش بهره وری آب کشاورزی در مزارع تحت آبیاری منطقه برخوار اصفهان

وظیفه دوست وظیفه دوست, علیزاده علیزاده, کمالی کمالی, فیضی فیضی
بازدید: 88