از سال 1388 این نشریه 4 شماره در سال منتشر می‌کند.


دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

مقایسه دو عصاره گیر در تعیین اورانیوم (238U) قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی

باقریفام باقریفام; لکزیان لکزیان; احمدی احمدی; فتوت فتوت; رحیمی رحیمی

شبیه سازی شرایط کیفی مخازن سدها(مطالعه موردی – مخزن سد طرق)

خیّامی خیّامی; دانش دانش; خدا شناس خدا شناس; داوری داوری

مقایسه تبخیرتعرق روزانه با مجموع ساعتی در ایستگاه هواشناسی مرجع کرمان

بختیاری بختیاری; خلیلی خلیلی; لیاقت لیاقت; خانجانی خانجانی

کاربرد رادارهای هواشناسی باند X در برآورد میزان بارندگی در حوضه های کوچک

طوفانی نژاد طوفانی نژاد; کمالی کمالی; علیزاده علیزاده

امکان تصحیح اثرات شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاک

قهرمان قهرمان; داوری داوری; آستارایی آستارایی; مجیدی مجیدی; تمسكی تمسكی

بررسی و پهنه بندی یخبندان های زود هنگام پاییزه، دیرهنگام بهاره و زمستانه با استفاده از GIS

میان آبادی میان آبادی; موسوی بایگی موسوی بایگی; ثنایی نژاد ثنایی نژاد; نظامی نظامی

اثر سیستم های خاک ورزی و کود دامی بر مرفولوژی ریشه ذرت

شیرانی شیرانی; حاج عباسی حاج عباسی; افیونی افیونی; همت همت

بررسی مناسب ترین زمان شروع آبیاری زراعت زعفران در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

علیزاده علیزاده; سیاری سیاری; احمدیان احمدیان; محمدیان محمدیان

ارزیابی مدل CROPWAT در مدیریت کم آبیاری گندم و جو در منطقه کرج

رمضانی اعتدالی رمضانی اعتدالی; نظری نظری; توکلی توکلی; پارسی نژاد پارسی نژاد

اثرآبیاری بارانی و جویچه ای بر عملکرد کمی و کیفی و کارآیی مصرف آب چغندرقند

صدرقاین صدرقاین; زارعی زارعی; حقایقی مقدم حقایقی مقدم

برآورد پارامترهای نفوذ آب به خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

قربانی دشتكی قربانی دشتكی; همایی همایی; مهدیان مهدیان