دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

اثر کلرید پتاسیم بر جذب کادمیوم توسط کلزا و آفتابگردان در یک خاک آلوده

خسروی خسروی; ثواقبی فیروز آبادی ثواقبی فیروز آبادی; فرحبخش فرحبخش

تأثیر باکتری ریزوبیوم لگومینوراروم بیوار فازئولی بر جذب و افزایش تحمل به آرسنیک در گیاه لوبیا

لكزیان لكزیان; حلاج نیا حلاج نیا; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; نیك بین نیك بین

بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی فاضلاب ‌خام و پساب شهری در اثر عبور از ستون‌های‌ خاک

حسین پور حسین پور; حق نیا حق نیا; علیزاده علیزاده; فتوت فتوت

تأثیر نوع و تعداد متغیرهای ورودی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی و هدایت هیدرولیکی اشباع

موذن زاده موذن زاده; قهرمان قهرمان; فتحعلیان فتحعلیان; خوشنود یزدی خوشنود یزدی

تأثیر عناصر مس و روی در قابلیت جذب کادمیوم در ذرت و آفتابگردان

لكزیان لكزیان; حلاج نیا حلاج نیا; حق نیا حق نیا; رمضانیان رمضانیان

ارزیابی مدل‌های طراحی حوضچه‌های رسوبگیر آبیاری

سجادی سجادی; شفاعی بجستان شفاعی بجستان; بینا بینا

مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان‌های زلال و رسوبدار

نقوی نقوی; فغفور مغربی فغفور مغربی; اسماعیلی اسماعیلی; خداشناس خداشناس; کورش وحید کورش وحید

پالایش زیستی خاک های آلوده به نفت خام با کودهای شیمیایی

شریفی حسینی شریفی حسینی; شهبازی شهبازی; یزدی پور یزدی پور; كامرانفر كامرانفر

ارزیابی دقت شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تبخیر- تعرق گیاه سیر بر اساس داده های لایسیمتری در منطقه همدان

زارع ابیانه زارع ابیانه; قاسمی قاسمی; بیات ورکشی بیات ورکشی; معروفی معروفی