دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی رد پای اکولوژیک آب در بخش کشاورزی ایران

عربی یزدی عربی یزدی; علیزاده علیزاده; محمدیان محمدیان

ارزیابی و برآورد تبخیر- تعرق خیار گلخانه‌ای در مراحل مختلف رشد

فتحعلیان فتحعلیان; موذن زاده موذن زاده; نوری امام زاده یی نوری امام زاده یی

تأثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی محلول (DON) و نیتروژن معدنی

مصدقی مصدقی; لكزیان لكزیان; حق نیا حق نیا; فتوت فتوت; حلاج نیا حلاج نیا

تأثیر دما و دی اکسید کربن بر شکل‌های نیتروژن محلول در یک خاک آهکی

حلاج نیا حلاج نیا; حق نیا حق نیا; لکزیان لکزیان; رمضانیان رمضانیان

تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد

داوری داوری; نعمتی نعمتی; قهرمان قهرمان; سیاری سیاری; شاهین رخسار شاهین رخسار

ارزیابی عملکرد چند تابع انتقالی داخلی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی

موذن زاده موذن زاده; قهرمان قهرمان; کامران داوری کامران داوری; خشنود یزدی خشنود یزدی

ارزیابی نقشه برداری خاک به روش ژئوپدولوژی با استفاده از شاخص های تفرق و شباهت

اسفندیارپور بروجنی اسفندیارپور بروجنی; تومانیان تومانیان; صالحی صالحی; محمدی محمدی

تأثیر شوری آب در روش آبیاری بارانی بر روی برخی از پارامترهای رشد 3 رقم چمن

علیزاده علیزاده; نجفی مود نجفی مود; موسوی موسوی; علیزاده علیزاده

توانایی گیاه جو (Hordeum vulgare L.) در جذب پتاسیم از میکاهای دی و تریاکتاهدرال

خیامیم خیامیم; خادمی خادمی; خوشگفتارمنش خوشگفتارمنش; ایوبی ایوبی

الگوهای رگرسیونی رواناب حاصل از سطوح آبگیرکوچک

طباطبائی یزدی طباطبائی یزدی; رضائی پژند رضائی پژند; خاتمی مشهدی خاتمی مشهدی