دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

استحصال آب باران برای آبیاری تکمیلی گندم دیم در منطقه مشهد

جواد طباطبایی یزدی; سیدابوالقاسم حقایقی مقدم; مسعود قدسی; هادی افشار

ارزیابی سیستم های هوشمند عصبی در کاهش پارامترهای تخمین تبخیر تعرق گیاه مرجع

حمید زارع ابیانه; مریم بیات ورکشی; صفر معروفی; رضا امیری چایجان

بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل

فاطمه Koorosh Vahid کوروش وحید; کاظم اسماعیلی; محمود فغفور مغربی; امین علیزاده; بنیامین نقوی

بررسی اثر جزیره گرمایی شهری بر روند تغییرات ریزش ‌های جوی مشهد

محمدصادق غضنفری مقدم; امین علیزاده; مهیار ناصری مقدم; علیرضا فرید حسینی