لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 42
بازدید: 55

آبشستگی موضعی بستر در پایین دست دریچه کشویی

حسین حمیدی فر, محمدحسین امید, محسن نصرآبادی
بازدید: 35

بررسی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر فرآیند فرسایش خاک در مراتع نیمه خشک کلات

مهدی زنگی آبادی, عبدالصالح رنگ آور, حسینقلی رفاهی, مهدی شرفا, محمدرضا بی همتا
بازدید: 245
بازدید: 74

کاربرد مدل های تجربی و آماری در پیش بینی میزان نفوذ آب در آبیاری جویچه ای

محمدجواد نحوی نیا, عبدالمجید لیاقت, مسعود پارسی نژاد
بازدید: 46

ارزیابی تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه ای با استفاده از داده های مزرعه ای و یک مدل ریاضی کودآبیاری

فریبرز عباسی, عبدالمجید لیاقت, حمزه علی علیزاده, یاسر عباسی, امیر محسنی
بازدید: 45
بازدید: 220

بررسی پتانسیل اثرات تغییراقلیمی بر منابع و مصارف آب کشاورزی(مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود)

امین علیزاده, نسرین سیاری, مسعودرضا حسامی کرمانی, محمد بنایان اول, علی فریدحسینی
بازدید: 90