دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

آبشستگی موضعی بستر در پایین دست دریچه کشویی

حسین حمیدی فر; محمدحسین امید; محسن نصرآبادی

بررسی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر فرآیند فرسایش خاک در مراتع نیمه خشک کلات

مهدی زنگی آبادی; عبدالصالح رنگ آور; حسینقلی رفاهی; مهدی شرفا; محمدرضا بی همتا

کاربرد مدل های تجربی و آماری در پیش بینی میزان نفوذ آب در آبیاری جویچه ای

محمدجواد نحوی نیا; عبدالمجید لیاقت; مسعود پارسی نژاد

ارزیابی تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه ای با استفاده از داده های مزرعه ای و یک مدل ریاضی کودآبیاری

فریبرز عباسی; عبدالمجید لیاقت; حمزه علی علیزاده; یاسر عباسی; امیر محسنی

بررسی پتانسیل اثرات تغییراقلیمی بر منابع و مصارف آب کشاورزی(مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود)

امین علیزاده; نسرین سیاری; مسعودرضا حسامی کرمانی; محمد بنایان اول; علی فریدحسینی