دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بهینه‌سازی کودآبیاری جویچه ای از دیدگاه زیست محیطی

مریم نوابیان; عبدالمجید لیاقت; رضا کراچیان; فریبرز عباسی

تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم

جلال برادران مطیع; محمد حسین آق خانی; محمدحسین عباسپور فرد; امیر لکزیان

پیش‌بینی رطوبت نیمرخ خاک در سه مزرعه گندم با استفاده از مدل SWAP

هادی دهقان; امین علیزاده; سید ابوالقاسم حقایقی‌مقدم; حسین انصاری