لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

طراحی بهینه حوضچه های رسوبگیر در شبکه های آبیاری

سید نادر شتاب بوشهری, سید فرهاد موسوی, سید بهزاد شتاب بوشهری
بازدید: 238

بررسی آزمایشگاهی ضخامت و پروفیل های سرعت جریان گل آلود

شیوا کشتکار, سید علی ایوب زاده, بهار فیروزآبادی
بازدید: 24

ارزیابی اثرات وزن دهی به شاخص ها بر عملکرد بهینه کانال های آبیاری

سید اسداله محسنی موحد, نوید محسنی, سمیرا نوروزپور
بازدید: 52

توسعه و ارزیابی مدل تعیین الگوی کشت بهینه شبکه های آبیاری با

احمد غفاری, علی اصغر منتظر, علی رحیمی جمنانی
بازدید: 64

اثرات دور آبیاری در روش بارانی بر عملکرد و کارآیی مصرف آب

کوروش مجد سلیمی, سید بابک صلواتیان, مجتبی رضایی
بازدید: 62

تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی ماکروفون خاک در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه

شایسته غلامی, سید محسن حسینی, جهانگرد محمدی, عبدالرسول سلمان ماهینی
بازدید: 31

برآورد الگوی توزیع رطوبت خاک تحت آبیاری قطره ای در مزرعه پیاز

حمید زارع ابیانه, الهام فرخی, مجید وظیفه دوست, خلیل اژدری
بازدید: 76
بازدید: 26

اثر سطوح مختلف آب بر کارایی مصرف آب رقم ذرت دانه ای زودرس 302 در روش آبیاری بارانی

محمدمهدی نخجوانی مقدم, حسین دهقانی سانیج, مهدی اکبری, سیدحسین صدرقاین
بازدید: 169

تجزیه علیت خصوصیات خاک مؤثر بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای شالیزاری

فاطمه مسکینی ویشكائی, محمود شعبانپور شهرستانی, ناصر دوات گر
بازدید: 28
بازدید: 53

تخمین اجزای بیلان آب در مقیاس مزرعه با استفاده از مدل شبیه سازی SWAP

هادی دهقان, امین علیزاده, سیدابوالقاسم حقایقی مقدم
بازدید: 47