دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

طراحی بهینه حوضچه های رسوبگیر در شبکه های آبیاری

سید نادر شتاب بوشهری; سید فرهاد موسوی; سید بهزاد شتاب بوشهری

بررسی آزمایشگاهی ضخامت و پروفیل های سرعت جریان گل آلود

شیوا کشتکار; سید علی ایوب زاده; بهار فیروزآبادی

ارزیابی اثرات وزن دهی به شاخص ها بر عملکرد بهینه کانال های آبیاری

سید اسداله محسنی موحد; نوید محسنی; سمیرا نوروزپور

توسعه و ارزیابی مدل تعیین الگوی کشت بهینه شبکه های آبیاری با

احمد غفاری; علی اصغر منتظر; علی رحیمی جمنانی

اثرات دور آبیاری در روش بارانی بر عملکرد و کارآیی مصرف آب

کوروش مجد سلیمی; سید بابک صلواتیان; مجتبی رضایی

تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی ماکروفون خاک در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه

شایسته غلامی; سید محسن حسینی; جهانگرد محمدی; عبدالرسول سلمان ماهینی

برآورد الگوی توزیع رطوبت خاک تحت آبیاری قطره ای در مزرعه پیاز

حمید زارع ابیانه; الهام فرخی; مجید وظیفه دوست; خلیل اژدری

اثر سطوح مختلف آب بر کارایی مصرف آب رقم ذرت دانه ای زودرس 302 در روش آبیاری بارانی

محمدمهدی نخجوانی مقدم; حسین دهقانی سانیج; مهدی اکبری; سیدحسین صدرقاین

تجزیه علیت خصوصیات خاک مؤثر بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای شالیزاری

فاطمه مسکینی ویشكائی; محمود شعبانپور شهرستانی; ناصر دوات گر

تخمین اجزای بیلان آب در مقیاس مزرعه با استفاده از مدل شبیه سازی SWAP

هادی دهقان; امین علیزاده; سیدابوالقاسم حقایقی مقدم