دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

content

content content

مدل تصادفی پیش بینی عمق آبشستگی بستر رودخانه شریانی براساس تغییرات ریخت شناسی رودخانه ها

سمیه پوربخشیان; محمدرضا مجدزاده طباطبائی; سید سعید موسوی ندوشنی; شهرام منصوری

تغییرات مکانی بایومس ماکروفون و ویژگی های خاک در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه

شایسته غلامی; سید محسن حسینی; جهانگرد محمدی; عبدالرسول ماهینی

برهم کنش قارچ‌های میکوریز آربوسکولار و باکتری‌های PGPR مقاوم به کادمیوم در گیاه پالایی کادمیوم

الهام ملک زاده; حسینعلی علیخانی; غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی; مهدی زارعی

غربال ارقام مختلف گندم بهاره از لحاظ تحمل به کمبود روی با استفاده از شاخص‌های مختلف تنش

امیر حسین خوشگفتارمنش; الهام السادات رضی زاده; حمید رضا عشقی زاده; غلامرضا ثواقبی; آزاده صدرارحامی; داوود افیونی

ارزیابی حساسیت مدل های نفوذ نسبت به تغییرپذیری رطوبت خاک

علیرضا سپهوند; مجید طایی سمیرمی; سیّدخلاق میرنیا; حمیدرضا مرادی

مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده

محمد جواد موسوی; سمیه نظامی; ابراهیم ایزدی دربندی; احمد نظامی; مریم یوسف ثانی; فاطمه کیخاآخر

تأثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری و عملکرد گندم دیم (مطالعه موردی: بهشهر)

مجید سلیمانی ننادگانی; مسعود پارسی نژاد; شهاب عراقی نژاد; علیرضا مساح بوانی