دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه

مریم زاهدی فر; نجفعلی کریمیان; عبدالمجید رونقی; جعفر یثربی; یحیی امام

کینتیک تجزیه و ایزوترم های جذب سطحی و رهاسازی تیوبنکارب در خاک های شالیزاری

مجتبی محمودی; رسول راهنمایی; علی اسحاقی; محمد جعفر ملکوتی; محبوبه جلالی

تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات

راضیه دائم پناه; غلامحسین حق نیا; امین علیزاده; علیرضا كریمی كارویه

بررسی رابطه بین فسفر عصاره گیری شده به وسیله چند عصاره گیر و شکل های فسفر معدنی در خاک های استان گلستان

زهرا نقی زاده اصل; اسماعیل دردی پور; عبدالطیف قلی زاده; فرشاد کیانی; حجت امامی

برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای در منطقه مشهد

سید حسین ثنایی نژاد; سمیرا نوری; سید مجید هاشمی نیا

اثر سه سیستم آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و کارائی مصرف آب فلفل

سید حسین صدرقاین; جواد باغانی; سید ابوالقاسم حقایقی مقدم; مهدی اکبری

ارزیابی عملکرد مدل تلفیقی ظرفیت نفوذ متغیر و روندیابی جریان در حوضه آبریز سفید رود

لاله پرویز; مجید خلقی; پرویز ایران نژاد; شهاب عراقی نژاد; خلیل ولیزاده

تأثیر تندی و جهت شیب بر روان آب سطحی و رسوب از کرت های کوچک آزمایشی درحوزة آبخیز کجور

سیّدحمیدرضا صادقی; ملیحه سادات ظریف معظم; سید خلّاق میرنیا

واسنجی مدل گیاهی CropSyst جهت تخمین عملکرد و شبیه سازی رشد گیاه کلزا

تورج هنر; علی ثابت سرورستانی; علی اکبر کامگارحقیقی; شیده شمس

اثرات آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط آب و هوایی مشهد

فریده سادات حسینی; احمد نظامی; مهدی پارسا; کمال حاج محمدنیا قالی باف

مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش کانال‌های آبیاری با بستر موج‌دار

رضا بدیع زادگان; کاظم اسماعیلی; محمود فغفور‌مغربی; مجتبی صانعی