دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی تأثیر چهار نوع رژیم تلفیقی آبیاری با آب شور بر روی شاخصهای کمی و کیفی آفتابگردان

فاطمه مستشفی حبیب آبادی; محمد شایان نژاد; محسن دهقانی; سید حسن طباطبائی

تعیین میزان انتقال نیترات در دو بافت خاک در نتیجه کاربرد کودهای آلی (مرغی، گاوی و لجن فاضلاب)

نفیسه نیک عمل لاریجانی; علیرضا حسن اقلی; محمود مشعل; عبدالمجید لیاقت

تاثیر کمبود آهن بر غلظت، جذب و انتقال نسبی آهن، روی و منگنز در برخی محصولات زراعی با آهن کارایی مختلف در شرایط آبکشت

سمیرا سادات طباطبایی; عارفه رزازی; امیرحسین خوشگفتارمنش; ناهید خدائیان; زهرا مهرابی; احسان عسگری; شیما فتحیان; فرشته رمضان زاده

تأثیر تنش رطوبتی بر شاخص های رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای

شیما مصلحی; پیام نجفی; سید حسن طباطبائی; نگار نورمهناد

بررسی معادلات آنکنی و ویر در برآورد پارامترهای هیدرولیکی با استفاده ازنفوذسنج صفحه ای

مهرداد شریعتی; غلامعباس صیاد; عبدالرحمن برزگر; زهرا درویش پسند

تحلیل رضامندی کشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه

امیر اعظمی; کیومرث زرافشانی; حسین دهقانی سانیچ; علی گرجی

تخمین میزان کودهای ازته موجود در خاک های کشاورزی با استفاده از داده های ابرطیفی

معصومه عسگری; محمدرضا مباشری; محمد طالعی; محسن قمری اصل; یوسف رضایی